การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 5 แห่ง

21 มิ.ย. 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดไทยปาะจัน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

21 มิ.ย. 2567 1

20 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 4 แห่ง

21 มิ.ย. 2567 1

18 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี และคณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาเทคโนโลยียานยนต์ เกี่ยวกับแนวทางการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

19 มิ.ย. 2567 4

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ฝึกอบรมแล้วได้อะไร ตอนที่ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ