การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

28 ก.พ. 2567

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน

28 ก.พ. 2567

ประกาศซื้อวัสดุจราจร

28 ก.พ. 2567

ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุจราจรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

21 ก.พ. 2567

ประกาศจ้างเหมาจัดงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายฯ จำนวน 1 งาน

20 ก.พ. 2567

ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารช่างเชื่่อมและโลหะแผ่น จำนวน 1 งาน

14 ก.พ. 2567