การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรรองรับนานาชาติ.pdf 942
2 dsdhr-1aLUTFri31355.pdf 613
3 dsdhr-X0bKTMon35535.pdf 842
4 dsdhr-dWLEFTue114538.pdf 729
5 dsdhr-18pYlFri31347.pdf 643
6 กรณีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.doc 788
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 653
8 ข้อบังคับกรมฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2552.pdf 708
9 คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ.doc 1008
10 ส่วน 2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์.docx 2527
11 (ส่วนที่ 3)เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.docx 1676
12 กระบวนทัศน์และลักษณะข้าราชการยุคใหม่.ppt 5599