การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

 

นายยอดเมือง ศิริประธาน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

      ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน      

     ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ   

    ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

          นางสาวพิรสา  คงตระกูล        

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรพิน ปูชนียกุล  

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน      

นายสุทธิศักดิ์  ศรีรัตน์

   หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

        และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  

นางสาวอัญชิษฐา  ชาญณรงค์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน   

   นางสาววัลยาภรณ์  สุวราช

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวโสภา  บัณฑิต

นักวิชการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

นายฉลอง  โชโต

     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ   

นางสาวชญาณ์นันท์  รัชนิพนธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

 นายปกรณ์  รัตนจินดา

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นายวัชรินทร์  สุขสาย

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2

นายอาคม  สาระพงษ์

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

 

นางสาวสุจิตรา สุวัตถิกุล

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายพินิศ  มากเสม

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

นายพรประดิษฐ์  คงมุสิก  

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

   

  นางมัทชนา  ถาวรพร

พนักงานประจำสำนักงาน  

นายเสน่ห์  สมใจมั่น

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

 

 

     

นางสาวรุ่งนภา  พัฒบุรี

พนักงานประจำสำนักงาน