การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

 

(นายเมธี  เมืองทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง

 

กลุ่มงานพัฒนาและมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

(นางสาวพเยาว์  บุญช่วย)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและมาตรฐานฝีมือแรงงาน

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

        ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน            

     ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ   

    ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 

          นางสาวชีวรัตน์  ไพเราะ       

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรพิน ปูชนียกุล  

          หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน          

นายสุทธิศักดิ์  ศรีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 

นางสาวอัญชิษฐา  ชาญณรงค์

 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

   นางสาววัลยาภรณ์  สุวราช

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายพินิศ  มากเสก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

นายฉลอง  โชโต

     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ   

นางสาวชญาณ์นันท์  รัชนิพนธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาววรกานต์  โชควิเศษ

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

นายเสน่ห์  สมใจมั่น

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

นายวัชรินทร์  สุขสาย

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2

นางสาวณัฐฌา  วงศ์สว่าง

นิติกร

 

นางสาวสุจิตรา สุวัตถิกุล

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นายพรประดิษฐ์  คงมุสิก  

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายอาคม  สาระพงษ์

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

     

  นางมัทชนา  ถาวรพร

พนักงานประจำสำนักงาน  

 

 

 

     

นางสาวรุ่งนภา  พัฒบุรี

พนักงานประจำสำนักงาน