การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

(นายเมธี  เมืองทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

      ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน      

     ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ   

    ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

 

          นางสาวชีวรัตน์  ไพเราะ       

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรพิน ปูชนียกุล  

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน      

นายสุทธิศักดิ์  ศรีรัตน์

   หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

        และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  

นางสาวอัญชิษฐา  ชาญณรงค์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน   

   นางสาววัลยาภรณ์  สุวราช

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายปกรณ์  รัตนจินดา

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นายฉลอง  โชโต

     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ   

นางสาวชญาณ์นันท์  รัชนิพนธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาววรกานต์  โชควิเศษ

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

นายพินิศ  มากเสก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

นายวัชรินทร์  สุขสาย

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2

นางสาวณัฐฌา  วงศ์สว่าง

นิติกร

นางสาวสุจิตรา สุวัตถิกุล

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเสน่ห์  สมใจมั่น

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

นายพรประดิษฐ์  คงมุสิก  

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายอาคม  สาระพงษ์

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

 

  นางมัทชนา  ถาวรพร

พนักงานประจำสำนักงาน  

นายจตุรพร  จันทร์ทวี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวศศิประภา  อ่อนรักษ์

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

 

     

นางสาวรุ่งนภา  พัฒบุรี

พนักงานประจำสำนักงาน