การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
2 การประกอบอาหารไทย-อีสาน 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
3 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ปกติ 22 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
5 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
6 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
7 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม