การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง อยู่ในเครือข่ายของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 777 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีพื้นที่ 34 ไร่ 2 งาน 6.9 ตารางวา ได้เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ซึ่งในขณะนั้นได้เช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 400/12-14 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นสำนักงานชั่วคราว

               ต่อมานายรสพณ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ในช่วงเวลานั้นได้ประสานงานติดต่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์กับนายบุญจริง แก้วนาบอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน จากการประสานงานและดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบราชการ กรมที่ดินได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระนอง พื้นที่ 31 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 60,276,000 บาท (หกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้าน) ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า บริษัทพระราม 2 การโยธา จำกัด กับบริษัท ตรีสกุล จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

               ผังการก่อสร้างครั้งแรกทางเข้าศูนย์ฯ ใช้ร่วมกันกับทางเข้ากองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ต่อมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อทำเป็นทางเข้า - ออก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 59.9 ตารางวา ราคาสามล้านบาท จึงมีการปรับผังการก่อสร้างใหม่ ทำให้ทางเข้าจากถนนเพชรเกษมถึงอาคารอำนวยการ มีระยะทางใกล้กว่าเดิมเพิ่มความสะดวกต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิทัศน์ทางเข้าสวยงามกว่าผังเดิมอีกด้วย

 

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน และตามลิงค์ข้างล่าง

https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&t=w&source=embed&ie=UTF8&lci=com.panoramio.all,org.wikipedia.th,com.google.webcams,weather&msa=0&mid=z-IYL7XLGhs4.kLT6y2-LUwso