การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567

16 ก.ค. 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 (แบบ สขร.1)

11 ก.ค. 2567 3

เผยงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

13 มิ.ย. 2567 15

เผยงบทดลองต่อสาธารณะเดือน เมษายน 2567

13 พ.ค. 2567 20

เผยงบทดลองต่อสาธารณะเดือน มีนาคม 2567

13 พ.ค. 2567 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดฝึกการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ) พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เม.ย. 2567 27

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ จำนวน 75 รายการ

10 เม.ย. 2567 33

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 เม.ย. 2567 31

ราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 เม.ย. 2567 31

รายงานสรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2

4 เม.ย. 2567 30

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ