การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยงบทดลอง ธันวาคม 2566

23 ม.ค. 2567 17

เผยงบทดลอง พฤศจิกายน 2566

23 ม.ค. 2567 6

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

4 ม.ค. 2567 55

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

4 ม.ค. 2567 46

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

4 ม.ค. 2567 48

รายงานสรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1

4 ม.ค. 2567 51

เผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

14 พ.ย. 2566 28

เผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

19 ต.ค. 2566 91

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1)

6 ต.ค. 2566 55

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

7 ส.ค. 2566 83

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ