การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนา.PDF 586
2 10.การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน_2.pdf 564
3 9.การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก_2.pdf 846
4 8.การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง_2.pdf 726
5 7.การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง_2.pdf 740
6 6.การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _2.pdf 423
7 5.การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_2.pdf 461
8 4.การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน_2.pdf 420
9 3.การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_2.pdf 404
10 2.การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_2.pdf 549
11 1.การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน_2.pdf 458
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี.pptx 10465