การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์

1. วิสัยทัศน์
“กําลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล  (Workforce with world class competency)”

2. พันธกิจ

2.1 จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2.2 พํฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน3. เป้าประสงค์

3.1 ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล
3.2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกำลังแรงงาน
3.3 องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ4. ค่านิยมร่วม

4.1 มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
4.2 ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning)
4.3 มีจิตบริการ (Service Mind)
4.4 สานสร้างเครือข่าย (Networking)5. วัฒนธรรมองค์กร

5.1 บุคลากรมีความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง