การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนา.PDF 699
2 10.การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน_2.pdf 654
3 9.การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก_2.pdf 946
4 8.การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง_2.pdf 824
5 7.การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง_2.pdf 857
6 6.การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _2.pdf 528
7 5.การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_2.pdf 567
8 4.การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน_2.pdf 514
9 3.การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_2.pdf 506
10 2.การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_2.pdf 649
11 1.การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน_2.pdf 558
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี.pptx 10590