การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

26 ก.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

24 ก.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

24 ก.ย. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตประจำหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ก.ย. 2565

รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันฯ

19 ก.ย. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

19 ก.ย. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งฯ

19 ก.ย. 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

19 ก.ย. 2565

เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

13 ก.ย. 2565