การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบัน MARA ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Skill Expo ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร

4 ก.ย. 2566 13

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน (Upskill Training) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม สาขาการใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน

2 ก.ย. 2566 14

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน (Upskill Training) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม สาขาการประยุกต์ใช้งาน Smart Relay

2 ก.ย. 2566 8

สถาบัน MARA ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

31 ส.ค. 2566 9

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ