การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประชุมกรรมการสถาบัน2566 188
2 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสถาบัน MARA รุ่นที่ 3 297
3 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 140
4 ประกาศเก็บเงินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในพื้นที่ EEC เพิ่มเติม 116
5 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 88
6 ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 74
7 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 66
8 ใบสมัคร เจ้าหน้าปฎิบัติงานด้านแผนและประเมินผล 107
9 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าปฎิบัติงานด้านแผนและประเมินผล 121
10 แนะนำสถาบัน MARA ปีงบประมาณ 2566 194
11 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสถาบัน MARA รุ่นที่ 2 147
12 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสถาบัน MARA รุ่นที่ 1 102