การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประชุมกรรมการสถาบัน2566 352
2 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสถาบัน MARA รุ่นที่ 3 583
3 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 324
4 ประกาศเก็บเงินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในพื้นที่ EEC เพิ่มเติม 263
5 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 139
6 ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 125
7 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 111
8 ใบสมัคร เจ้าหน้าปฎิบัติงานด้านแผนและประเมินผล 159
9 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าปฎิบัติงานด้านแผนและประเมินผล 175
10 แนะนำสถาบัน MARA ปีงบประมาณ 2566 257
11 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสถาบัน MARA รุ่นที่ 2 207
12 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสถาบัน MARA รุ่นที่ 1 165