การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หลักสูตร MARA 66 114
2 คู่มือการฝึกอบรม MARA 2565 118
3 รวมที่พักใกล้สถาบัน MARA 65 101
4 แนะนำสถาบัน MARA กค65 76
5 ประกาศสถาบัน MARA เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 2/2565
6 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สถาบัน MARA รุ่นที่ 2/2565 350
7 ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรและค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ (สาขา CiRA CORE และ สาขา RPA) 236
8 ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรและค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ (สาขาการประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม) 185
9 คำสั่ง สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 136
10 ใบสมัครฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 97
11 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 66
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสาานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 2,790