การแสดงผล

+
-

ยุทธศาสตร์ MARA

พัฒนากำลังคนสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้มีทักษะฝีมือที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0