การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

 แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

           พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
           จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
           เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
           พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ       
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย

--------------------------------------

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์
                
 มุ่งพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพ และมีอาชีพที่เหมาะสม

พันธกิจ
                
 พัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือก้าวทันเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
                 พัฒนากำลังแรงงานให้มีองค์ความรู้ และศักยภาพในการประกอบอาชีพ
                 สร้างโอกาสและทางเลือกในการมีงานทำของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์
                
 ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีงานทำทั้งในระบบและนอกระบบ
                 เสริมสร้างศักยภาพแรงงานรองรับภาคการผลิตและบริการ

--------------------------------------

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล
(Workforce with world class competency)

พันธกิจ

           1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน
           2. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
           3. พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
           4. พัฒนากำลังแรงงานให้มีสรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ค่านิยมร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

           1. มั่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
           2. ใฝ่เรียนรู้
           3. มีจิตบริการ
           4. สานสร้างเครือข่าย

            -------------------------------

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

 

วิสัยทัศน์  (255-9 - 2560)
           
  กำลังแรงงานไทย มีทักษะได้มาตรฐาน
              (Thai Labour force skill standard)

 

พันธกิจ (Mission)

          - พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
          - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยมร่วม (Core Vatue)

          "ทำงานเป็นทีมเชิงรุก มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง"

เป้าประสงค์(Goal)

           - กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐาย
           - ผู้ประกอบกสนสามารถแข่งขันได้
           - มีเครือข่ายการพัฒนาทัก่ษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพและยั่งยืน

นโยบายระบบประกันคุณภาพ

                พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ