การแสดงผล

+
-

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

 

 

 

 

 

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 252  หมู่ที่ 10  ถนนสารคาม – บรบือ  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง จ.มหาสารคาม เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2539 บนพื้นที่ 28 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา  การก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541

               Mahasarakham Skill Development Centre,  A government agency Department of Skill Development Ministry of Labor Located at 252 Moo 10, Sarakham - Borabue Rd.Kaeng Loeng Jan sub district. Muangdistrict . Sarakham started construction since 1996. Construction and completion and implementation of the development. Skill in 1998.