การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 30 ปกติ 6 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
3 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร