การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 1. การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 993
2 10. การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 644
3 9. การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกา.pdf 697
4 8. การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้.pdf 931
5 7. การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf 910
6 6. การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรง.pdf 1010
7 5. การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝี.pdf 926
8 4. การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคน.pdf 652
9 3. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการท.pdf 682
10 2. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประ.pdf 954
11 3.1 การกำหนดหลักสูตร (1).pdf 3489
12 4.2 ตัวอย่าง หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเสริม ยาเสพติด.xlsx 1659