การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 1. การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 1056
2 10. การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 696
3 9. การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกา.pdf 754
4 8. การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้.pdf 990
5 7. การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf 964
6 6. การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรง.pdf 1070
7 5. การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝี.pdf 979
8 4. การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคน.pdf 713
9 3. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการท.pdf 737
10 2. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประ.pdf 1002
11 3.1 การกำหนดหลักสูตร (1).pdf 3557
12 4.2 ตัวอย่าง หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเสริม ยาเสพติด.xlsx 1725