การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
49 รายชื่อสำนักงานพัมนาฝีมือแรงงาน กองสื่อสารองค์กร และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ.pdf 1062
50 กองวิเทศสัมพันธ์.pdf 507
51 การสมัครสอบภาษาอังกฤษ Online สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ.pps 291
52 การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางราชการ.pdf 950
53 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว.pdf 1701
54 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ.pdf 1319
55 ALL 2 parts-Article 1_ILO and International Labour Standards.pdf 1962
56 25_รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ full_25580519103045.pdf 10533
57 Organisation and Position of DSD_EN_Final_11112557105234_ (1).pdf 949
58 คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ V_3_21 Apr 2015.pdf 1966