การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง.pdf 604
14 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ.pdf 1300
15 การทดลองปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่.pdf 1085
16 การจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม.pdf 1293
17 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน.pdf 560
18 การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ.pdf 536
19 การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ.pdf 655
20 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา.pdf 454