การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ไปพลางก่อ... 116 KB .pdf 31
เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน... 53 KB .pdf 19
เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน... 80 KB .pdf 35
GFMIS ส่วนกลาง ม.ค. 67.pdf 105 KB .pdf 17
GFMIS ส่วนภูมิภาค ม.ค. 67.pdf 410 KB .pdf 32