การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน เดือนธันวาคม 2566.pdf 117 KB .pdf 48
เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน... 53 KB .pdf 17
เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน... 80 KB .pdf 34
GFMIS ส่วนกลาง ธ.ค. 66.pdf 105 KB .pdf 33
GFMIS ส่วนภูมิภาค ธ.ค. 66.pdf 410 KB .pdf 39