การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
บันทึกเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงปม.66 ไปพลางก่อน 1ตค.30พย.66.pdf 121 KB .pdf 53
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน.pdf 97 KB .pdf 14
แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม.... 53 KB .pdf 20
GFMIS ส่วนภูมิภาค พ.ย. 66.pdf 410 KB .pdf 51
GFMIS ส่วนกลาง พ.ย. 66.pdf 106 KB .pdf 48