การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่าบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก... 670 KB .pdf 63
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน.pdf 97 KB .pdf 28
GFMIS ส่วนกลาง 31 ต.ค. 66.pdf 103 KB .pdf 35
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 ต.ค. 66.pdf 406 KB .pdf 47