การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกันยายน 2566.pdf 517 KB .pdf 51
เป้าหมายการเบิกจ่าย.pdf 550 KB .pdf 27
เกณฑ์การเบิกจ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี งปม.66 รายเดือน.doc 48 KB .doc 48
GFMIS ส่วนภูมิภาค 30 ก.ย.66.pdf 450 KB .pdf 48
GFMIS ส่วนกลาง 30 ก.ย. 66.pdf 128 KB .pdf 37