การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0412.423004 ลงวันที่ 6 ก.ค. 66.pdf 394 KB .pdf 40
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ส... 1,228 KB .pdf 28
เป้าหมายการเบิกจ่าย.pdf 550 KB .pdf 25
เกณฑ์การเบิกจ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี งปม.66 รายเดือน.doc 48 KB .doc 38
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 ส.ค. 66.pdf 757 KB .pdf 89
GFMIS ส่วนกลาง 31 ส.ค. 66.pdf 168 KB .pdf 36