การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเด... 681 KB .pdf 50
เป้าหมายการเบิกจ่าย.pdf 550 KB .pdf 28
เกณฑ์การเบิกจ่ายรายเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี งปม.66.pdf 60 KB .pdf 43
GFMIS ส่วนภูมิภาค 30 มิ.ย. 66.pdf 412 KB .pdf 53
GFMIS ส่วนกลาง 30 มิ.ย. 66.pdf 109 KB .pdf 39