การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเด... 644 KB .pdf 50
เป้าหมายการเบิกจ่าย.pdf 550 KB .pdf 26
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 พ.ค. 66.pdf 495 KB .pdf 33
GFMIS ส่วนกลาง 31 พ.ค. 66.pdf 128 KB .pdf 36