การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดื... 890 KB .pdf 42
เป้าหมายการเบิกจ่าย.pdf 550 KB .pdf 27
GFMIS ส่วนกลาง 30 เม.ย. 66.pdf 124 KB .pdf 44
GFMIS ส่วนภูมิภาค 30 เม.ย. 66.pdf 493 KB .pdf 40