การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเด... 126 KB .pdf 64
GFMIS ส่วนกลาง 31 ต.ค. 65.pdf 173 KB .pdf 39
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 ต.ค. 65.pdf 847 KB .pdf 57