การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือเวียน รง0402.ว1366 ลว.30.9.65.pdf 1,798 KB .pdf 193
เอกสาร1-แนวทางการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินหรือสิ่งของบริจาค.pdf 117 KB .pdf 5079
เอกสาร2 แบบฟอร์มการปรับปรุงบัญชี-ปีงบประมาณก่อน.xlsx 17 KB .xlsx 118
เอกสาร2-แนวทางการปรับปรุงบัญชี.pdf 55 KB .pdf 159
เอกสาร3-มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน... 453 KB .pdf 109