การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf 2,169 KB .pdf 246
GFMIS ส่วนกลาง 31 ส.ค. 63.pdf 226 KB .pdf 468
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 ส.ค. 63.pdf 818 KB .pdf 486