การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: (สนพ.ตราด) ความสำเร็จของการในการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ตอนที่ 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ฝึกอบรม MOU ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ