การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบ ฝย.ฝป 2-2 รายละเอียดหลักสูตร กรณีส่งฝึกภายนอก 30
2 แบบ ฝย.ฝป 2-1 รายละเอียดหลักสูตร กรณีฝึกเองจัดจ้างเอง 31
3 คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน 31
4 เอกสารรับรองการทำงาน GIG WORKER 47
5 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 265
6 เผยแพร่งบทดลองประจำปี 2566 115
7 ใบสมัครสำหรับฝึกอบรม 2567 65
8 ใบสมัครวิทยากรประจำปีงบประมาณ 2567 66
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 246
10 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดตราด (GD Catalog) 260
11 เอกสารสำหรับการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 580
12 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565 425