การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ 1,161
2 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 960
3 ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย
4 วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 662
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 442
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 469
7 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน
9 แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
10 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน
11 เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 307
12 เอกสารแนะนำหน่วยงานบริการหน่วยงาน 2,071