การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 46
2 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 45
3 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ 2,006
4 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 1,205
5 ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย
6 วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 939
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 523
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 554
9 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
10 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน
11 แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
12 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน