การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ 1,382
2 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 1,041
3 ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย
4 วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 730
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 468
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 493
7 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน
9 แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
10 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน
11 เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 326
12 เอกสารแนะนำหน่วยงานบริการหน่วยงาน 2,105