การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

นายสมใจ ผลทวี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
นายสุรินทร์ รอดพิบัติ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และฝ่ายประเมิน
รับรองความรู้ความสามารถ
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายภูวนนท์  มีสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
นางสาวสุมิตตรา  นุ่นนุ้ย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นายพงษ์พรรณ  ศรีนคร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นายสันทัต  รามพูล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นางจุรีรัตน์  วุ่นคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางชัชชญา  วรรณโสภณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔
นางสาวสุกัญญา  นุ้ยผุด
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นายวีรศักดิ์  นาถนฤมล
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓
นางราตรี  ขาวนวล
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
นางสุชาดา  ทองขวัญ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีรวุฒิ  รุ่งเรือง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓
นายสมศักดิ์  ทองขวัญ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓
นายธนพนธ์  คิ้วนาง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.๒
นางสาววารุณี  สิทธิการ
นิติกร
นายรัฐพิทักษ์  นาควานิช
ครูฝึกฝีมือแรงงาน
นายสุธรรม  ขาวเกื้อ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายภูษิต  จูห้อง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.๒
     
นางสาวหิรัญญา  คงแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางสาวพวงรัตน์  หนูรัก
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางสาวอภิญญา  เยาว์ดำ
พนักงานประจำสำนักงาน