การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 20 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
2 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
3 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
4 การนวดหม้อเกลือ(ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเรียนนวด หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการนวด) 30 ปกติ 23 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
5 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 25 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
6 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
7 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ(ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การเรียนนวด หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการนวด) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
8 การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน(ต้องมีพื้นฐานการเรียนหรือประกอบอาชีพในการนวด) 30 ปกติ 20 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
9 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ปกติ 22 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
10 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ปกติ 22 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
11 การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทู อิน วัน 30 ปกติ 22 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
12 การทำไม้กวาดก้านปาล์มน้ำมัน 18 ปกติ 22 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
13 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ปกติ 12 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
14 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ปกติ 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
15 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ออนไลน์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
16 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 18 ปกติ 19 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
17 การสร้างแอพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
18 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
19 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
20 การทำขนมไทย 18 ปกติ 11 มีนาคม 2567 13 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
21 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
22 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
23 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
24 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม