การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ
นายสมใจ  ผลทวี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
รองผู้อำนวยการ
นายสุรินทร์ รอดพิบัติ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายภูวนนท์ มีสิงห์
หัวหน้าฝ่าย
นางสาวสุมิตตรา  นุ่นนุ้ย
หัวหน้าฝ่าย
นายพงษ์พรรณ  ศรีนคร
หัวหน้าฝ่าย
นายสันทัต รามพูล
หัวหน้าฝ่าย
นางจุรีรัตน์  วุ่นคง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางชัชชญา  วรรณโสภณ
งาน พรบ.
นางสาวสุกัญญา  นุ้ยผุด
งานประเมินฯ
นายวีรศักดิ์  นาถนฤมล
งานฝึกช่างเชื่อม
 นางราตรี  ขาวนวล
หัวหน้างานพัสดุ
นางสุชาดา  ทองขวัญ
งานแผนและประเมิน
นายธีรวุฒิ  รุ่งเรือง
งานฝึกช่างไฟฟ้า
นายสมศักดิ์  ทองขวัญ
งานฝึกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
นายธนพนธ์  คิ้วนาง
พนักงานขับรถยนต์ 
นางสาววารุณี  สิทธิการ
นิติกร
นายรัฐพิทักษ์  นาควานิช
งานฝึกคอมพิวเตอร์
นายสุธรรม  ขาวเกื้อ
งานฝึกอบรม 
นายภูษิต  จูห้อง
พนักงานขับรถยนต์ 
นางสาวหิรัญญา  คงแก้ว
งานธุรการ
นางสาวพวงรัตน์  หนูรัก
งานการเงิน
นางสาวอภิญญา  เยาว์ดำ
งานพัสดุ