การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เริ่มเปิดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ว่างงาน ประชากรวัยทำงานที่ด้อยโอกาสในการศึกษาต่อ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานให้กับผู้มีงานทำ หลักสูตรฝึกปรับเปลี่ยนงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่ประชาชน และเยาวชนในสถานประกอบการ ให้ทั่วถึงอีกทั้งส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ บนพื้นที่ ๓๖ ไร่ ๖๔ ตารางวา ตามโครงการก่อตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๒/๖ ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีเลขรหัสประจำบ้านหมายเลข ๙๒๙๙ – ๐๒๓๖๒๕ – ๒