การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางภารดี - วงศ์ศรีจันทร์

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

เบอร์โทรศัพท์

035-459919

อีเมล์

E-mail address Paradeequilts777@gmail.com

ที่อยู๋

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย......-.......ถนน........-......... ตำบล/แขวง กระจัน อำเภอ/เขต อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 โทรศัพท์ 035 – 459919 มือถือ 081 - 8041935 โทรสาร.......-........

ประวัติ

สถานที่ทำงาน U-Thong Quilts ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทอง จนถึงปัจจุบันและยังได้สอนให้กับแม่บ้านในตำบลของตนเอง และต่างตำบล - วิทยากรฝึกอาชีพ สาขา ผ้าด้นมือ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - อาสาสมัครแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี - วิทยากรฝึกสอนเย็บจักรอุตสาหกรรม ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี - คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี - เป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐและเอกชน เข้าศึกษา ดูงาน

จบแล้วไปทำอะไร

ประมาณปี 2532 ได้เริ่มทำงานผ้าด้นมือและได้ฝึกสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำนา ผลิตและจำหน่าย ตลอดจนส่งออกสินค้าไปเกาะฮาวาย ประเทศอเมริกา วัสดุที่ใช้นำมาจากภายในประเทศทั้งหมด และได้รับการส่งเสริม จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์อุตสาหกรรมภาค 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว

ประสบความสำเร็จอย่างไร

- วิทยากรฝึกอาชีพ สาขา ผ้าด้นมือ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - อาสาสมัครแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี - วิทยากรฝึกสอนเย็บจักรอุตสาหกรรม ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี - คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี - เป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐและเอกชน เข้าศึกษา ดูงาน