การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอภิเชษฐ์ - เรืองทอง

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๔-๙๔๖๘๙๑๖

อีเมล์

. try_2527@hotmail.com

ที่อยู๋

๑๑๖/๑๓ หมู่ที่ ๓ ถนน . – ตำบล บึง ตต อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐

ประวัติ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี) ในโครงการชะลอการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งผู้รับการฝึกจะต้องมีอายุ ๑๓ ปี โดยให้รับการฝึกอาชีพกับสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีระยะเวลาเรียนทั้งหมด ๑ ปี ๖ เดือน

จบแล้วไปทำอะไร

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปสมัครเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ร้าน ช่างวีบึงไร่ ๑ หมู่ ๒ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งขณะนั้นตำแหน่งงานช่างซ่อมมีเพียงพอแล้ว แต่เจ้าของร้านได้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การทำงานและการฝึกอาชีพ นายอภิเชษฐ์ ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานและสถาบันที่เข้ารับการฝึกอาชีพ เจ้าของบอกว่ารู้จักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี คนที่จบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะทำงานได้ จึงรับเข้าทำงานโดยให้ทดลองงาน ๑ สัปดาห์ และรับเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของร้านในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เจ้าของกิจการ ร้านช่างวีบึงไร่ ๑ กล่าวว่า “อภิเชษฐ์” เป็นช่างที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีน้ำใจให้กับ ผู้สูงอายุ มีจิตบริการต่อลูกค้า เป็นที่รักของนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน ให้คำแนะนำปรึกษา กับเพื่อนร่วมงานดี ภาคภูมิใจกับลูกจ้างคนนี้มาก