การแสดงผล

+
-

บริการข้อมูล การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

บริการข้อมูล การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คลิก รูป หรือ Link  

https://drive.google.com/file/d/1n7opqfulss5B1fQAoXCiX3lIyVIreksT/view?usp=sharing