การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
แนวปฏิบัติการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ ล่าสุด (นายลง... 37 KB .docx 932
ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าตอบแทนวิทยากร.xls 24 KB .xls 575
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ.doc 50 KB .doc 273
ฝย ฝป 2-2.xls 37 KB .xls 315
ฝย ฝป 2-1.xls 86 KB .xls 459
แบบประเมินรายบุคคล.xls 118 KB .xls 306
ไฟล์ excel GENERICV8.xls 330 KB .xls 580
แบบ สท.1 ใหม่.doc 150 KB .doc 192
แบบ สท.2 ใหม่.doc 183 KB .doc 589
แบบ สท.8.doc 147 KB .doc 175
แบบ สท.2 ปี 63.doc 185 KB .doc 183
แบบ สท.2 ปี 63.pdf 133 KB .pdf 169
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ลงวันที่ 3 ต.ค.2551.pdf 64 KB .pdf 80
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ (ฉบับที่2)ลว 31 พ.ค.64.pdf 189 KB .pdf 92
สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ (ฉบับที่2) ลว 31 พ.ค.2564.pdf 1,389 KB .pdf 106
ตารางเปรียบเทียบกฎหมายฉบับปัจจุบัน ลว 3 ต.ค.2551 และฉบับที่ 2 ลว 31 พ.ค... 118 KB .pdf 81
ถามตอบ ฝึกทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf 1,905 KB .pdf 105
แบบ ฝย.ฝป.3-1-ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึก-ทางไกล พร้อมตัวอย่าง.docx 46 KB .docx 92
แบบ ฝย.ฝป.3-2-แบบแสดงตนด้วยภาพหน้าจอ-ทางไกลฯ พร้อมตัวอย่าง.docx 169 KB .docx 107