การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 15 มิถุนายน 2566 19 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
2 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 17 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 18 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
4 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
6 การประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
7 ช่างสีอาคาร 30 ปกติ 23 มิถุนายน 2566 27 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
8 กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
9 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
10 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
11 ช่างแต่งผมสตรี 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
12 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
13 ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
14 การทำผ้าบาติก 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
15 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
16 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
17 การผูกผ้าในงานพิธี 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
18 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
19 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
20 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 20 กรกฎาคม 2566 24 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
21 การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2566 25 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
22 การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม