การแสดงผล

+
-

ประวัติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

 

ประวัติสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 79  หมู่ที่ 1  ถนนนครศรี-ปากพนัง  ตำบลบางจาก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ 35 ไร่  3 งาน  44 ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ดินเช่าจากวัดบ่อจิก  หรือวัดมุจลินทราวาส เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม 2539 

 

แผนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

               โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่กลางปีงบประมาณ 2541 และได้รับการจัดสรรงบประมาณฝึกอาชีพเป็นทางการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2542 โดยมีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเปิดฝึกระดับฝีมือให้แก่แรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือให้ทันต่อเทคโนโลยีทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางด้านช่างอุตสาหกรรมและด้านธุรกิจบริการ