การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

yEY97g.jpg

 

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

 โครงสร้างการบริหารงาน  แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 3 กลุ่ม  1 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

3. กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

4. กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ