การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายองอาจ - นะหิรัญ

หลักสูตรที่จบ

สาขาช่างซ่อมรถยนต์ รุ่นที่ 3/2555

เบอร์โทรศัพท์

0801891122

อีเมล์

aongard123@hotmail.com

ที่อยู๋

98/1 ถ.เลย-ปากชม บ้านชมเจริญ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

ประวัติ

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “เพชรน้ำหนึ่ง” ประจำปี 2558 โดยมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารราชการ องศ์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับฝึกอบรมมาประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งจากทั่วประเทศซึ่งในหนึ่งคน เป็นศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ปี 2555 หลักสูตร 4 เดือน ฝึกงานกับสถานประกอบการอีก 2 เดือน คือ นายองอาจ นะหิรัญ สาขาช่างยนต์ เป็นเจ้าของกิจการอนันต์ยางยนต์ อายุน้อยที่สุด 18 ปี

จบแล้วไปทำอะไร

เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ ร้านอนันต์การยาง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย นำมาพัฒนาตนเองและต่อยอดความรู้ในหลักสูตร ช่างซ่อมรถยนต์