การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ติวเข้ม "การให้บริการที่ประทับใจ" แก่แรงงาน สปป.ลาว

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

24 ส.ค. 2022 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาทักษะ "การให้บริการที่ประทับใจ" ให้แก่แรงงาน สปป.ลาว วันนี้ ( 24 ส.ค.65 ) นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารจัดขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา ณ ร้านรัตติยาแจ่วฮ้อน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรตืเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบโครงการสร้างทักษะแรงงาน วิชาชีพให้แก่แรงงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยเฉพาะที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีชายแดนติดกับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีแรงงานชาวลาวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือและประสิทธิภาพแรงงาน ที่เข้ามาประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพในการให้บริการลูกค้าที่ดี เกิดความพึงพอใจและรู้สึกประทับในการให้บริการ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆ อาทิอาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ในไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนในการดูแล แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งคาดหวังว่าโครงการที่ดีลักษณะนี้จะมีต่อไปในอนาคต การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพ การบริการที่ประทับใจ จำนวน 20 คน และเป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กรมการจัดหางาน และหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง (2 วัน) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกในสาขาอาชีพที่เข้ารับการฝึก