การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 131
38 แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 139
39 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน.PDF 139
40 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 135
41 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ.pdf 136
42 แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 137
43 ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผล เพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสำหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 132
44 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน.PDF 130
45 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 134
46 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60).pdf 124