การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 คู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน.pdf 2602
26 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 462
27 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องขอแจ้งหลักเกณฑ์.pdf 219
28 คำสั่งสถาบันฯ ที่ 004-2564.pdf 518
29 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 198
30 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ.pdf 188
31 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf 521
32 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป.pdf 183
33 แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 177
34 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 183
35 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน.PDF 160
36 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.pdf 168