การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 99
26 แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 108
27 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน.PDF 96
28 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 97
29 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ.pdf 97
30 แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 100
31 ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผล เพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสำหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 97
32 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน.PDF 92
33 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 98
34 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60).pdf 89