การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 คู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน.pdf 2229
26 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 441
27 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องขอแจ้งหลักเกณฑ์.pdf 200
28 คำสั่งสถาบันฯ ที่ 004-2564.pdf 494
29 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 184
30 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ.pdf 169
31 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf 427
32 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป.pdf 165
33 แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 154
34 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 162
35 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน.PDF 144
36 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.pdf 152